ТЕМА

Защита на лични данни и електронна търговия – основни права и задължения.

Електронната търговия /онлайн бизнесът/ заема все по-голям пазарен дял и се развива, както от технологична гледна точка, чрез създаване на нови софтурни продукти, нови маркетингови стратегии, но и чрез въвеждане на нови правни регулации.

Кое е относимото българско и европейско законодателство за дружествата предлагащи стоки и услуги в интернет?

Какви са основните права и задължения на търговците и потребителите съгласно Закон за защита на личните данни, Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) и ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/2161/ „Омнибусната директива“.

Какви действия следва да предприемем, за да спазим изискванията на законодателството в областта на защита на личните данни в директния маркетинг?

Какви са санкциите при неспазване на изискванията?  Това са част въпросите, които ще се разгледат в презентацията. 

ПРЕДСТАВЯНЕ

  • Образование: Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност „Право“.

  • Над 6–годишен професионален опит в предоставянето на юридически консултации на физически и юридически лица в областта на защита на личните данни, гражданското вещното, облигационното и търговското право.

  • Успешно консултирал редица български и международни компании с различни сфери на дейност: производство, търговия и продажби на движими и недвижими вещи, консултантски компании, организации с нестопанска цел, образователни и учебни центрове, счетоводни, транспортни и спедиторски дружества и др. относно спазване на регулационната рамка по отношение на личните данни.

  • Значителен опит като лектор в корпоративни обучения

  • Ръководител екип на проекти по първоначален анализ, внедряване и последващо имплементиране на организационните и технически мерки по защита на лични данни, съобразно дейността на дружеството, съобразени с изискванията на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и последните промени в Закона за защита на лични данни, влезнали в сила от 26.02.2019г.
TOP